Θόρυβοι από τις αναρτήσεις και το σύστημα διεύθυνσης